Generelle vilkår

Searching Availability...

GENERELLE VILKÅR FOR HANDEL I NETTBUTIKKEN TIL MINERALPARKEN

1. Generelt

Disse vilkår gjelder for handel på mineralparken og klatreskogen og vil videre være omtalt som "våre nettsider" eller "nettbutikk". Vilkårene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Vilkårene og annen informasjon er bare tilgjengelig på norsk.

For å kunne handle på våre nettsider, må du ha fylt 18 år.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven og e-handelsloven. I tillegg sikres dine personopplysninger gjennom personopplysningsloven. Følg lenkene til disse lovene dersom du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved forbrukskjøp.

Dersom det i disse vilkår stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av brev og e-post.

2. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelser, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen er bindene for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selger. Avtalen er likevel ikke bindene hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

3. Parter

Selger er Mineralparken og Klatreskogen AS, org nr NO 995 174 588 MVA
Besøksadresse: Mineralvegen 1, 4737 Hornnes
Postadresse: Magnus Barfotsvei 5, 4633 Kristiansand
Telefon: 37 93 13 10, E-post: post@mineralparken.no
Selger blir i det følgende benevnt som ”vi” eller ”oss”

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og blir i det følgende benevnt som "kjøper/kjøperen", ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

4. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenesten er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. De avtalte priser er bindende for begge parter. Bedriften forbeholder seg imidlertid retten til å justere prisene som følge av endrede kostnader ved økte skatter og avgifter, eller andre forhold utenfor bedriftens kontroll. Ved avbestilling av mer en 10% av det bestilte antall, forbeholder bedriften seg retten til å revidere prisene.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Så sant annet ikke er avtalt, skal beløpet belastes ved bestilling. Har du kjøpt billetter på nettet betales det med bank- eller kredittkort. Kortet blir belastet samtidig som kjøpet blir gjennomført. Følgende kort kan benyttes ved nettbestilling eller fremmøte; Visa og Mastercard.

Det kan på forhånd avtales fakturabetaling. Dette vil i så fall være nevnt i bekreftelsen. Kredittskjema må da fylles ut før ankomst. Skjemaet finnes på våre nettsider. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved avreise/forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og forfaller 14 dager fra mottak.

6. Gjennomføring av kjøp i nettbutikken eller booking av billetter eller overnatting

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen her:

  • Finn produktet du er interessert i (bruk søkefeltet eller se i produktkategoriene)
  • Legg produktet i handlekurven
  • Gå til kassen
  • Send bestillingen

Du vil med en gang motta en ordrebekreftelse på e-post.

7. Levering

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risiko for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom levering av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, samme med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

8. Angrerett

Kjøp av billetter og tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom unngår loven om angrerett. Billetter kjøpt på internett eller i resepsjonen refunderes ikke og gjelder for den datoen de er bestilt. Andre betingelser;

Avbestilling; 

 • Arrangementer/turer
  • Avbestilling for inntil 10% av antall deltakere kan skje innen 10 dager før arrangementet.
  • Avbestilling av hele arrangementet/turen må skje senest 8 uker før arrangementet. Ved avbestilling senere enn dette belastes arrangøren med 50% av avtalt pris.
  • Ved avbestilling mindre enn 24 timer før arrangementet skal holdes, eller ved uteblivelse, belastes arrangøren med full pris.
 • Overnatting
  • Avbestilling må finne sted minst 14 dager før ankomst, hvis ikke faktureres 50% av avtalt pris.
  • Ved avbestilling mindre enn 24 timer før kl. 10.00 ankomstdag, eller ved uteblivelse, belastes kjøperen med full pris.
 • Ved avbestilling innen de satte frister tilbakebetales et eventuelt forskudd.
 • Alle avbestillinger og endringer av bestillinger skal meddeles bedriften skriftlig for å være gyldig.

9. Forsinkelser og manglende levering - Kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdbeføyelse bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelsen vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller.

Heving 
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Vi kan for eksempel gå tom for klatreseler i løpet av dagen, da kjøperne kan klatre så lenge man vil. Vi tar forbehold om å kunne utsette starttidspunktet når kapasiteten igjen strekker til.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen og kjøperen underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres produktet eller tjeneste etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldene innen rimelig tid etter av kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

For at eventuelle klager skal bli tatt i betrakting, må de fremsettes så snart det blir anledning til det, og senest ved avslutning av arrangementet/dagen. Eventuelle reklamasjoner må fremsettes umiddelbart i resepsjonen. Krav om erstatning må meddeles Mineralparken skriftlig senest 7 dager etter avreise.

Force Majure 
Hendelser utenfor Mineralparken og Klatreskogens makt, for eksempel streik, lockout, vær, brann, manglende leveranse, etc. gir bedriften rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

10. Mangel ved varen/tjenesten - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen/tjenesten må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende produkt/tjeneste. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foreta innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen/tjenesten ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens/tjenestens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslag i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen/tjenesten ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skylder selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varene tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fasthole kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til kjøper. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal masimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til det kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgiving. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtale.

I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er under 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

 • du har samtykket i utleveringen, eller
 • når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
 • i lovbestemte tilfeller.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på post@mineralparken.no.

14. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i kjøperens verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

15. Opplysninger i nettbutikk

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som innebærer at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få tilbud om å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordre beregnet for videresalg.